Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od dnia 23 kwietnia 2021 r.

1.          Informacja ogólna

Administratorem danych osobowych jest Rehabilitacja i Ortopedia sp. z o.o., Biały Kamień 2, 02-593 Warszawa, świadcząca usługi medyczne w placówkach leczniczych Zdrofit Zdrowe Miejsce (dalej: „my”, „Zdrofit Zdrowe Miejsce”, „Administrator”). Ochrona danych osobowych jest traktowana przez nas bardzo poważnie - dokładamy należytej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Prowadzimy też Twoją dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa medycznego, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417 ze zm.).

Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak również podejmowane przez nas działania dotyczące Twoich danych osobowych. Dokument ten ma także na celu poinformować Cię o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. 

2.          Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?

Poważnie traktujemy bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych, prowadzimy cykliczne szkolenia w zakresie ochrony danych, dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa danych, które przetwarzamy. Przestrzegamy też praw pacjenta, w szczególności chronimy bezpieczeństwo i poufność informacji o stanie zdrowia.

3.          Dane osobowe – co to znaczy?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP). Jako podmiot leczniczy przetwarzamy też dane dotyczące zdrowia – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie zdrowia.

4.          Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).

Naszą ideą jest zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla realizacji określonych celów i zwracamy się o ich podanie jedynie wtedy, gdy jest to konieczne. Jako podmiot leczniczy mamy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, co wymaga uzyskania Twoich danych osobowych.

5.          Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rehabilitacja i Ortopedia sp. z o.o., Biały Kamień 2, 02-593 Warszawa, świadcząca usługi medyczne w placówkach leczniczych Zdrofit Zdrowe Miejsce.

Oznacza to, że Zdrfofit Zdrowe Miejsce decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

6.          Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?

6.1.      Kontakt z Administratorem

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

1)          listownie na adres: ul. Biały Kamień 2, 02-593 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”;

2)          przez e-mail: daneosobowe@zdrofitzdrowemiejsce.pl.

3)          telefonicznie pod numerem: 22 243 31 33.

6.2.      Kontakt z inspektorem ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego dane można znaleźć pod adresem: www.zdrofitzdrowemiejsce.pl. Z inspektorem możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw, jakie Ci przysługują zgodnie z RODO. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@zdrofitzdrowemiejsce.pl, jak również listownie na adres: ul. Biały Kamień 2, 02-593 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.

7. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od relacji, jaka łączy Cię ze Zdrofit Zdrowe Miejsce. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych najczęściej występujących kategorii osób.

Wymienione poniżej kategorie osób nie stanowią wszystkich kategorii osób, których dane przetwarzamy. Jeżeli nie należysz do żadnej z wymienionych kategorii, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w pkt 6 powyżej.

Jeżeli należysz do którejś z wymienionych poniżej kategorii osób, może się zdarzyć, biorąc pod uwagę specyfikę korzystania przez Ciebie z naszych usług, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób niż wskazany poniżej. W każdym takim przypadku powiadomimy Cię o tym przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Zdrofit Zdrowe Miejsce. W szczególności, jeżeli jesteś naszym pacjentem, podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zdrofit Zdrowe Miejsce. Musimy m.in. prowadzić dokumentację medyczną. Niepodanie danych może więc w niektórych przypadkach skutkować brakiem możliwości świadczenia przez nas usług.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: (i) podmiotom z Grupy Benefit Systems, (ii) podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, (iii) podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, (iv) podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, (v) podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom) oraz (vi) wspierającym nasze działania marketingowe, (vii) doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty.

Twoje dane mogą zostać przekazane także innym podmiotom, w szczególności innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych lub organom publicznym, w przypadkach przewidzianych przez prawo.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii osób wskazanych w pkt 7.1. - 7.4. poniżej, powyższa lista podmiotów, którym przekazujemy Twoje dane, została przez nas uzupełniona w niezbędnym zakresie.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz w pkt 6 powyżej.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługujące Ci prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 9 poniżej („Jakie prawa Ci przysługują?”)

7.1.      Osoba odwiedzająca nasze serwisy internetowe

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy dane dotyczące Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszego serwisu internetowego: adres IP, dane zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach (zobacz: „Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii”). Przetwarzamy również dane dotyczące Twojej aktywności na stronach naszego serwisu internetowego, jak na przykład informacje o preferowanych przez Ciebie aktywnościach lub miejscach podejmowania aktywności. Przetwarzamy także dane obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, dane dotyczące przeglądarki, data i godzina żądania, kod odpowiedzi HTTP, informacje o błędach, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Dane zbierane w ten sposób zapisywane są w logach serwera.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

· w celu świadczenia dla Ciebie usługi dostępu do naszego serwisu internetowego. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie ze Zdrofit Zdrowe Miejsce, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem serwisu internetowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

· w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych serwisów oraz prowadzeniu statystyki najczęściej przeglądanych zasobów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane przez okres korzystania przez Ciebie z naszego serwisu internetowego, a po zakończeniu korzystania przez okres, przez który dane te są zapisane w logach serwera.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”).

7.2.      Pacjent korzystający z naszych usług

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, np. poprzez: formularze kontaktowe, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy, informacje przekazane bezpośrednio przez Ciebie zatrudnianym przez nas osobom, w tym osobom wykonującym zawód medyczny, informacje zebrane przez nas w toku korzystania przez Ciebie z usług Zdrofit Zdrowe Miejsce. Twoje dane osobowe mógł nam przekazać także Twój przedstawiciel ustawowy (jeżeli występuje).

Dane, które przetwarzamy jako Zdrofit Zdrowe Miejsce (podmiot leczniczy) będą obejmować informacje o Twoim stanie zdrowia.

Jeżeli jesteś przedstawicielem ustawowym pacjenta, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na takich samych zasadach, jak dane osobowe pacjenta.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

·       w celach zdrowotnych, tj. w celach związanych z profilaktyką zdrowotną, diagnozą medyczną, zapewnianiem opieki zdrowotnej, leczeniem lub zarządzaniem systemami i usługami opieki zdrowotnej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia Tobie opieki medycznej, w tym m.in. (i) w celu ustalenia i weryfikacji Twojej tożsamości, (ii) w celu przeprowadzenia wywiadu medycznego, (iii) w celu udzielania Ci świadczeń zdrowotnych (iv) w celu zarządzania Twoimi usługami medycznymi. Nasi pracownicy medyczni mogą się z Tobą kontaktować mailowo lub telefonicznie, w celach związanych z ochroną Twojego zdrowia. Jako podmiot leczniczy mamy też obowiązek m.in. prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z regulacjami krajowego prawa medycznego, m.in. ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

·       w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem łączącej nas umowy. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania łączącej nas z Tobą umowy na świadczenie usług medycznych lub innej umowy na dodatkowe świadczenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W celu zawarcia i wykonywania łączącej nas z Tobą umowy możemy również przetwarzać Twoje szczególne kategorie danych na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z danej usługi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

·       w celach związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych. Obowiązujące przepisy mogą nakładać na nas obowiązki, dla których spełnienia musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, co dotyczy w szczególności realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

·       w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie danych dotyczących zdrowia – art. 9 ust 2 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

· w celach zdrowotnych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

· w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem łączącej nas umowy – do momentu zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie przez nas usług;

· w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem łączącej nas umowy na podstawie Twojej zgody – do czasu wycofania przez Ciebie zgody, chyba że wcześniej dane te staną się niepotrzebne dla celów, w których zostały zebrane;

· w celach związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych – przez okres niezbędny do realizacji naszych obowiązków prawnych, w szczególności wynikający z odpowiednich przepisów;

· w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”).

7.3.      Osoba kontaktująca się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, np. poprzez: formularze kontaktowe dostępne w naszych serwisach internetowych, kontakt telefoniczny z naszą Infolinią, kontakt e-mailowy na wszelkie upublicznione przez nas adresy poczty elektronicznej.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

· w celu obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie skargi. Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie i na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obsłudze kierowanych do nas zapytań lub skarg, ewentualnie w związku z realizacją obowiązku prawnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji, gdy sprawa, o której mowa powyżej, stanowi żądanie realizacji praw przysługujących Ci na gruncie RODO);

· w celu dokonania analiz zgłoszonych spraw i poprawy jakości świadczonej przez nas obsługi osób kontaktujących się z nami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zapewniania jak najwyższej jakości obsługi osób kontaktujących się z nami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celach zdrowotnych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe o stanie zdrowia, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia Tobie opieki medycznej (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

· w celach związanych z obsługą zgłoszonej przez Ciebie sprawy oraz dochodzeniem, ustaleniem i obroną przed roszczeniami – przez okres obsługi zgłoszonej sprawy, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń;

· w celu dokonania analiz i poprawy jakości obsługi osób kontaktujących się z nami – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

· w celach zdrowotnych – przez okres obsługi zgłoszonej sprawy, a po jego zakończeniu przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7 powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane również podmiotom zarządzającym aplikacjami zewnętrznymi służącymi do obsługi osób kontaktujących się z nami.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”).

7.4.      Strona umowy zawartej z Administratorem albo przedstawiciel lub osoba kontaktowa podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Administratorem (inna niż pacjent)

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

W przypadku, jeżeli jesteś stroną umowy zawartej ze Zdrofit Zdrowe Miejsce, dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. W przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej ze Zdrofit Zdrowe Miejsce, dane otrzymaliśmy od podmiotu będącego stroną umowy. Przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące pełnionej przez Ciebie funkcji.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

· w przypadku, jeżeli jesteś stroną umowy zawartej ze Zdrofit Zdrowe Miejsce – w celu realizacji umowy, której jesteś Stroną. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do jej realizacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

· w przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej ze Zdrofit Zdrowe Miejsce – w celu zawarcia umowy z podmiotem, który reprezentujesz oraz w celu jej realizacji. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prawidłowego zawarcia i wykonania umowy z podmiotem z nami współpracującym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celach podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

· w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;

· w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

· w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”). 

8.          Marketing

8.1.      Ogólne informacje

Sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, zależy od okoliczności, takich jak rodzaj naszej relacji z Tobą (np. czy jesteś naszym pacjentem, czy tylko przeglądasz naszą stronę internetową) oraz od zgód, których ewentualnie nam udzielisz.

Nasze działania marketingowe mogą obejmować marketing bezpośredni (polegający na przedstawieniu Ci oferty za pomocą kanału komunikacji takiego jak np. e-mail czy telefon), prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby marketingowe oraz badania zadowolenia z usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dla potrzeb naszych działań marketingowych dokonujemy również profilowania.

8.2.      Marketing online

Jeśli odwiedzasz nasze serwisy internetowe, przetwarzamy Twoje dane osobowe (przede wszystkim adres IP, identyfikatory plików cookies) w celu marketingowym, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, w następujących przypadkach:

·        jeśli zgodzisz się na zapisanie na Twoim urządzeniu plików cookies lub podobnych technologii służących nam do celów marketingowych. Wówczas będziemy rejestrować, z jakimi treściami zapoznałeś/-aś się na naszych stronach. Wykorzystamy te informacje do wyświetlania Ci treści i ofert dopasowanych do Twoich potencjalnych zainteresowań zidentyfikowanych na podstawie treści, które przeglądałeś/-aś.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przedstawianiu Ci dopasowanych treści i ofert, w związku z Twoją zgodą na użycie plików cookies lub podobnych technologii.

·        w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

W celu marketingu online nie przetwarzamy Twoich danych o stanie zdrowia.

Więcej na temat plików cookies przeczytasz w „Polityce w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii”.

8.3.      Komunikacja marketingowa za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon)

8.3.1.  Pacjent

Jeśli jesteś naszym pacjentem, dane osobowe, które nam podajesz, lub które zbierzemy w toku korzystania przez Ciebie z naszych usług, możemy przetwarzać w celu marketingowym, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie.

Twoje dane osobowe, wyłącznie w zakresie, w jakim nie obejmują danych o stanie zdrowia, możemy w tym celu przetwarzać w następujących przypadkach:

·        jeśli udzielisz nam dobrowolnej zgody na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych. Prowadzone przez nas działania marketingowe będą obejmowały dostarczanie Ci treści marketingowych (np. oferty, promocje, badania satysfakcji, poradniki, informatory, artykuły), jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z usług na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania.

Twoja zgoda na komunikację marketingową może dotyczyć (według Twojego wyboru):

o    naszych własnych produktów i usług;

o    produktów lub usług podmiotów trzecich. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Możesz w każdym momencie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·        W celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług, w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

Ponadto, możesz udzielić nam dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia w celu marketingowym. Twoja zgoda dotyczy marketingu wyłącznie naszych własnych produktów i usług. Na podstawie Twojej zgody będziemy mogli jeszcze lepiej dostosować treści przekazywane Ci wybranym przez Ciebie kanałem komunikacji i uwzględniać Twoje szczególne potrzeby zdrowotne, tj.:

·        będziemy mogli przedstawić Ci treści marketingowe dopasowane do Twoich rzeczywistych potrzeb zdrowotnych na podstawie profilowania obejmującego dane o stanie zdrowia, w tym informacje odzwierciedlone w dokumentacji medycznej;

·        będziemy mogli też prowadzić, wykorzystując Twoje dane o stanie zdrowia, analizy i statystyki dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda na przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

8.3.2.      Osoba nie będąca naszym pacjentem

Jeśli nie będąc naszym pacjentem udzielisz nam dobrowolnej zgody na użycie określonego kanału komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS, telefon) w celu dostarczania Ci treści marketingowych, np. jeżeli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy i zaznaczysz zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej na swój e-mail, prowadzone przez nas działania marketingowe, w tym marketing bezpośredni, będą obejmowały dostarczanie Ci informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych, jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z usług na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania. 

Twoja zgoda na komunikację marketingową może dotyczyć (według Twojego wyboru):

·        naszych własnych produktów i usług;

·        produktów lub usług podmiotów trzecich. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

Możesz w każdym momencie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Będziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług, w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO), polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

8.4.      Czym jest profilowanie dla potrzeb marketingowych?

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wiąże się z profilowaniem.

Profilowanie polega na tym, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Twoich danych wyciągamy wnioski na temat Twoich potencjalnych oczekiwań, zainteresowań i preferencji. Dzięki temu możemy jak najlepiej dopasować do Ciebie produkty, oferty i treści. W ramach profilowania możemy też łączyć ze sobą informacje, które zostawiasz nam podczas korzystania z naszych różnych produktów i usług.

Do profilowania wykorzystujemy różne dane na Twój temat:

·        dane związane z korzystaniem z naszych usług, ale wyłącznie w zakresie, w jakim nie obejmują danych o stanie zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

·        informacje zebrane za pomocą marketingowych plików cookies lub podobnych technologii, pozwalające dowiedzieć się nam, z jakimi treściami zapoznajesz się na naszych stronach internetowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

· za twoją zgodą możemy ponadto wykorzystywać dane o stanie zdrowia, w szczególności dane zawarte w dokumentacji medycznej, którą prowadzimy (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Dążymy do tego, żeby profilowanie wiązało się dla Ciebie z odczuwalną korzyścią, jaką jest przedstawianie Ci ofert, promocji i treści, które możesz uznać za interesujące. Chcemy w ten sposób uniknąć przedstawiania Ci treści, które będą dla Ciebie nieadekwatne lub które mógłbyś/mogłabyś uznać za nieatrakcyjne. Dodatkowo, w przypadku, jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych o stanie zdrowia w celu marketingowym, będziemy mogli przedstawić Ci treści dopasowane do Twoich potrzeb zdrowotnych.

W związku z profilowaniem nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. 

8.5.      Nasz prawnie uzasadniony interes a Twoje interesy, prawa i wolności

W związku z tym, że przetwarzanie przez nas danych osobowych dla celów marketingowych, w tym profilowanie, odbywa się m.in. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dokonaliśmy oceny, czy Twoje interesy, prawa i wolności (np. prawo do prywatności) nie przeważają nad naszym prawnie uzasadnionym interesem. Doszliśmy do wniosku, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych (w zakresie, w jakim nie obejmują danych o stanie zdrowia) na podstawie prawnie naszego uzasadnionego interesu, gdyż:

·        przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych tylko wtedy, gdy stwierdzamy, że możesz obiektywnie się tego spodziewać (np. korzystasz z naszych usług medycznych, zgodziłeś/-aś się na otrzymywanie od nas e-maili marketingowych).

·        indywidualne komunikaty marketingowe (np. e-maile, SMS/MMS, telefon) kierujemy do Ciebie tylko za Twoją zgodą.

·        umożliwiamy Ci łatwe zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i informujemy Cię o tym prawie.

·        komunikację marketingową dotyczącą produktów lub usług podmiotów trzecich kierujemy do Ciebie tylko, gdy udzielisz na to odrębnej zgody.

·        uważamy, że profilowanie na potrzeby marketingowe nie wkracza w sposób nadmierny w Twoją prywatność. Skupiamy się na tym, jakie produkty lub usługi dostępne w naszej ofercie mogą być dla Ciebie interesujące. Nie śledzimy Twoich działań na obcych stronach internetowych. Nie podejmujemy wobec Ciebie na podstawie profilowania decyzji, które wywołują skutki prawne (np. odmowa zawarcia umowy) lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

·        uważamy, że oferty i treści dostarczane Ci na podstawie profilowania możesz uznać za interesujące. Nie chcemy dostarczać Ci treści, które mógłbyś/mogłabyś uznać za nieatrakcyjne. 

·        stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które w odpowiednim stopniu zabezpieczają Twoje dane osobowe.

Zwracamy uwagę, że jeżeli wyraziłeś na to dodatkową zgodę, przetwarzanie przez nas danych o stanie zdrowia w celu marketingowym, obejmującym profilowanie, odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Jako nasz pacjent jesteś dysponentem danych o stanie własnego zdrowia, wobec czego możesz nam udzielić zgody na wykorzystanie tych danych. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.6.      Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych zależy od sytuacji.

·        W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

·        W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych w oparciu o Twoją zgodę – do momentu wycofania zgody.

8.7.      Sprzeciw dotyczący marketingu bezpośredniego

Jeśli nie życzysz sobie, żeby Twoje dane osobowe były przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla celu takiego marketingu, możesz zgłosić sprzeciw. Sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie i nie wymaga on żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej.

9.          Prawa osoby, której dane dotyczą:

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

·        prawo dostępu do danych masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy i uzyskania od nas informacji w tym zakresie; masz też prawo otrzymania od nas kopii dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy. 

·        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe lub żądać ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe. W zależności od celu przetwarzania, zmian można dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której korzystasz lub poprzez kontakt z nami zgodnie z pkt 6 niniejszej Polityki.

·        prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać np. kontaktując się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej.

·        prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś.

W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla tego celu, sprzeciw wobec takiego przetwarzania może zostać przez Ciebie wniesiony w dowolnym momencie i nie wymaga żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz kontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej.

·        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeśli: (1) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów, ale dane te są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami albo (4) wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony cudzych praw lub gdy nastąpi za Twoją zgodą.

·        prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (np. komputerowy/w systemach IT), przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

·        prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach: (1) jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane; (2) cofnąłeś/-aś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania; (3) wniosłeś/-aś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; (4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo. W powyższych przypadkach Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji powołamy się na jeden z wyjątków przewidzianych w RODO (np. dalsze przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych w jeden ze sposobów podanych w pkt 6 powyżej. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin ten miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o tym wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

Ze względu na nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa medycznego nie zawsze będziemy mogli zrealizować wszystkie Twoje żądania w pełnym żądanym przez Ciebie zakresie, takie jak np. żądanie usunięcia danych osobowych z dokumentacji medycznej. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (RODO) możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w szczególności w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.       Zmiany Polityki Prywatności

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.